இல. 290,

கண்டி வீதி,

குருனாகல்

தொழை பெசி-

00+94 37-2220678 $ 0094 372224075 $0094 372222296


திரு .எம்..இலங்ககோன் -ஆனையாளர்

திரு பி.ஆர்.கே. சேனாநாயக்க - கணக்காளர்

திரு பி.டீ.ரி. விஜேசிங்ஹ - நிருவாக உத்தியோகத்தர்

 

 

 

Logo

(Department of Small Industries)

NWP

Sri Lanka Map

North Western Province