කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව(වයඹ)

පළමු මහළ,පළාත් සභා සංකීර්ණය,

කුරුණෑගල.

දුරකථන අංකය :-

037-2222719

ෆැක්ස් අංකය

037 -2221698


නිලුකා කේ ජයවර්ධන මිය           - පළාත් අධ්‍යක්ෂ                - 037-2222297

ටී.ජී.පී.මධුභාෂීනි මිය                      - සහකාර අධ්‍යක්ෂ            - 037-2224075

කේ.ජී.එස්.එම්.කැන්දගොල්ල මිය - ගණකාධිකාරි                   - 037-2222296

පී.ඩී.ටී.විජේසිංහ මයා                      - පරිපාලන නිලධාරි          - 037-2230314

Logo

(Department of Small Industries)

NWP

Sri Lanka Map

North Western Province