අනු අංකය

අලෙවිසැලේ නම

ලිපිනය

01.

ජනසළු අලෙවිසැල - බෝයගනේ

බෝයගනේ ,කුරුණෑගල

02.

ජනසළු අලෙවිසැල- ගොඩවෙල

ගොඩවෙල ,පොල්ගහවෙල

03.

ජනසළු අලෙවිසැල - වළකුඹුර

වළකුඹුර ,අලව්ව

04.

ජනසළු අලෙවිසැල - මැටිබොක්ක

මැටිබොක්ක, මාවතගම

05.

ජනසළු අලෙවිසැල -වරකාවැහැර ,

වරකාවැහැර ,රිදිගම

06.

සුපිරි ජනසළු අලෙවිසැල -කුරුණෑගල

සුපිරි වෙළද සංකිර්ණය, කුරුණෑගල

07.

ජනසළු අලෙවිසැල - නිකවැරටිය

නිකවැරටිය,නිකවැරටිය

08.

ජනසළු අලෙවිසැල- ආනමඩුව

ආන/තලාකොළවැව, ආනමඩුව

09.

ජනසළු අලෙවිසැල- මැල්ලන්කුලම

මැල්ලන්කුලම ,මැල්ලන්කුලම

10.

ජනසළු අලෙවිසැල - හාල්දඩුවන

හාල්දඩුවන, කිරිමැටියාන

11.

ජනසළු අලෙවිසැල -ඉනිගොඩවෙල

ඉනිගොඩවෙල ,හලාවත

12.

ජනසළු අලෙවිසැල - පම්බල

පම්බල , පම්බල

13.

ජනසළු අලෙවිසැල - වෙන්නප්පුව

වෙන්නප්පුව , වෙන්නප්පුව

14.

ජනසළු අලෙවිසැල - වෙරළුගම

වෙරළුගම ,කුලියාපිටිය

15.

ජනසළු අලෙවිසැල - හොරොම්බාව,

හොරොම්බාව , කුලියාපිටිය

16.

ජනසළු අලෙවිසැල - දළදාගම

දළදාගම ,මහව

17.

ජනසළු අලෙවිසැල - ගල්ගමුව

ගල්ගමුව, ගල්ගමුව

18.

ජනසළු අලෙවිසැල - ඉබ්බාගමුව

ඉබ්බාගමුව , ඉබ්බාගමුව

19.

ජනසළු අලෙවිසැල - මැටිබොක්ක

මැටිබොක්ක, මාවතගම

20.

ජනසළු අලෙවිසැල -නුගවෙල හන්දිය

නුගවෙල හන්දිය ,පඩුවස්නුවර

21.

ජනසළු අලෙවිසැල -නාත්තණ්ඩිය

නාත්තණ්ඩිය , නාත්තණ්ඩිය

22.

කුඩා කර්මාන්ත අලෙවිසැල - උදාරගම

උදාරගම ,මාවතගම

23.

කුඩා කර්මාන්ත අලෙවිසැල - දංවැල්ල

දංවැල්ල,ගෙපල්ලව

24.

කුඩා කර්මාන්ත අලෙවිසැල - වළකුඹුර

වළකුඹුර,අලව්ව

25.

කුඩා කර්මාන්ත අලෙවිසැල - පරගම්මන

පරගම්මන,යක්විල

26.

කුඩා කර්මාන්ත අලෙවිසැල - ඉනිගොඩවෙල

ඉනිගොඩවෙල,හලාවත