• වයඹ පළාතේ දේශීය හා සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත ආරක්ෂා කිරීම හා නගා සිටු වීම.
  • දේශීය හා සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත වලට අදාල වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දීම.
  • ග්‍රාමීය ප්‍රජාව නිෂ්පාදන කාර්යන්ට දායක කර ගැනීම හා නිෂ්පාදකයින්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම තුලින් ඔවුන්ගේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම.
  • පාරිභෝගිකයින් පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදන පරිභෝජනය සදහා හුරු කරවීම.
  • දේශීය හා සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්තයන්හි නිරත ශිල්පීන් දිරි ගැනිවීම.

 

 

Logo

(Department of Small Industries)

NWP

Sri Lanka Map

North Western Province