කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සතු නිෂ්පාදන ආයතනයන්හි නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ අයිතමයන් පාරිභෝගිකයන් වෙත අලෙවි කිරීම වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම අලෙවි අංශය මගින් සිදු කරයි.පේෂ කර්මාන්ත අලෙවි සැල් 21 (කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය -15,පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කය -06) හා කුඩා කර්මාන්ත අලෙවිසැල් (කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය04,පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කය -01) අලෙවි අංශය යටතේ පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර පේෂ නිෂ්පාදන සදහා ජංගම අලෙවි සැලක්ද ක්‍රියාත්මක වේ.

උක්ත අලෙවිසැල් හරහා අලෙවි කටයුතු සිදු කිරීමේදී පහත ක්‍රමයන් අනුගමනය කරයි.

 

  1. එදිනෙදා අත්පිට අලෙවිය
  2. ණය සහන පදනම මත රෙදි පිළි රාජ්‍ය සේවකයන් වෙත අලෙවි කිරීම
  3. ඇනවුම් මත අලෙවිය