කුඩා කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවේ මුලික අරමුණු-

· වයඹ පළාත තුල පැතිරී පවත්නා වඩු ,මැටි,කොහු , ලුහු ඉංජිනේරු හා අනෙකුත් කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථාන මගින් ප්‍රදේශයේ තරුණ තරුණියන්ට ගුණාත්මක ප්‍රායෝගික හා න්‍යායාත්මක පුහුණුවක් ලබාදීම හා ඔවුන් ස්වයං රැකියාවලට යොමු කිරීම.

· විවිධ වු පුහුණු අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් වන පුහුණු අවස්ථා නිර්මාණය කිරීම

· ග්‍රාමීය ප්‍රජාව වෙත ගොස් පුහුණු වැඩ සටහන් පැවැත්වීම තුලින් හොදින් පුහුණු වු තත්වයෙන් උසස් කර්මාන්ත කරුවන් බිහි කිරීම

· දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඇණවුම් ලබාගෙන පුහුණු කාර්මිකයන් මගින් ඇනවුම් ඉටු කිරීම තුලින් කාර්මිකයන්ගේ ජීවන තත්වය උසස් කිරීම හා ප්‍රායෝගික පුහුණුවේ ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීම.

· දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලැබෙන ඇණවුම් උසස් ප්‍රමිතියෙන් නිෂ්පාදනය කිරීම

දේශීය හා විදේශ වෙළදපල සදහා භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම

· වයඹ පළාත තුල විසිරී සිටින හස්ත කර්මාන්ත කරුවන් හා සුළු පරිමාණ කර්මාන්ත කරුවන් පිළිබද දත්ත ඒකරාශී කිරීම හා ඒවා යාවත්කාලීන කිරීම

· හස්ත කර්මාන්ත කරුවන් හා සුළු පරිමාණ කර්මාන්ත කරුවන් සදහා විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරමින් ඔවුන්ගේ ජීවන තත්වය නංවාලීම

 

 

Logo

(Department of Small Industries)

NWP

Sri Lanka Map

North Western Province