පුහුණු කාල සීමාව - අවුරුදු 01


අනු අංකය

මධ්‍යස්ථානයේ නම

ලිපිනය

01

ලුහු ඉංජිනේරු ශිල්පීය අභ්‍යාස ආයතනය - බණ්ඩාරකොස්වත්ත

බණ්ඩාරකොස්වත්ත - හෙට්ටිපොල

02

ලුහු ඉංජිනේරු ශිල්පීය අභ්‍යාස ආයතනය - දණ්ඩගමුව

දණ්ඩගමුව - කුලියාපිටිය

03

ලුහු ඉංජිනේරු ශිල්පීය අභ්‍යාස ආයතනය - ගහලගස්වල

ගහලගස්වල - දුම්මලසුරිය

ලුහු කර්මාන්ත පුහුණුව තුලින් ආධුනිකයා අත්කරගනු ලබන නිපුණතා

 

  • යාන්ත්‍රික අංශය

 

a. මූලික ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්ති ඉගෙනීම

b. මිනුම් උපකරණ හදුනාගැනීම හා නිවැරදි භාවිතය

c. සලකුණු කිරීමේ මූලධර්ම ඉගෙනීම

d. ලෝහ වර්ග නිපදවා ගැනීම පිළිබද අවබෝධය ලබා ගැනීම

e. ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ භාවිතාවන අත් ආයුධ පිළිබද ඉගෙනීඹ

f. කපන කටු පිළිබද ඉගෙනීම

g. ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ භාවිතාකරන පීරි පිළිබද ඉගෙනීම

h. ලියවන පට්ටලය ගැන ඉගෙනීම

 

  • ලෝහ පෑස්සීම

 

a. ලෝහ පෑස්සීමේ ක්‍රම ඉගෙනීම

 

  • වෑද්දුම් ශිල්පය

 

  • කම්මල් කර්මාන්තය

 

b. කම්මල් උපකරණ හදුනා ගැනීම

c. කම්මල් ලිප පත්තු කිරීම , ලෝහ දණ්ඩක් රත්කර තැලීම ,තර කිරීම,දිග්ගැස්සීම,රවුම් කිරීම සහ    පෑස්සීමට හුරුවීම

d. පොරවක පායක් සහ කම්මල් අඩුවක් තැනීමට හුරුවීම

e. පට්ටල් කට්වක්,කපන කටුවක් තැනීමට හුරුවීම

පුහුණු කාල සීමාව තුළ පුහුණු ලාභීන්ට ලබාදෙන වරප්‍රසාද සහ පහසුකම්

 

  • මාසිකව රු.3000.00 දීමනාව

 

  • මාසික වාර ප්‍රවේශ පත්‍රයෙන් 2/3 ක මුදලක් ලබා දීම

 

  • පුහුණු කාලය තුල පුහුණුවට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය නොමිලේ සැපයීම

 

  • මාස තුනක් ඉක්මවීමෙන් පසු අලෙවියට සුදුසු භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයෙන් වැඩ කුලියක් ගෙවීම

 

a. වඩු කර්මාන්ත අංශය - වැඩ කුලියෙන් 80%

b. ලුහු කර්මාන්ත අංශය - වැඩ කුලියෙන් 80%

c. මැටි අංශය - නිෂ්පාදන වටිනාකමින් 50%

d. කොහු අංශය - නිෂ්පාදන වටිනාකමින් 50%