පුහුණු කාල සීමාව -

 • ප්‍රාථමික (අවුරුදු 01)
 • උසස් ( අවුරුදු 01)

වඩු පුහුණු මධ්‍යස්ථාන

 

අනු අංකය

මධ්‍යස්ථානයේ නම

ලිපිනය

01

යාන්ත්‍රික වඩු කර්මාන්ත ශිල්පීය අභ්‍යාස ආයතනය - මල්කඩුවාව

මල්කඩුවාව - කුරුණෑගල

02

යාන්ත්‍රික වඩු කර්මාන්ත ශිල්පීය අභ්‍යාස ආයතනය - පනලිය

පනලිය - පොල්ගහවෙල

03

යාන්ත්‍රික වඩු කර්මාන්ත ශිල්පීය අභ්‍යාස ආයතනය - බුජ්ජොමුව

බුජ්ජොමුව - අලව්ව

04

යාන්ත්‍රික වඩු කර්මාන්ත ශිල්පීය අභ්‍යාස ආයතනය - ගල්වංගුව

ගල්වංගුව - නාරම්මල

05

යාන්ත්‍රික වඩු කර්මාන්ත ශිල්පීය අභ්‍යාස ආයතනය - දණ්ඩගමුව

දණ්ඩගමුව - කුලියාපිටිය

06

යාන්ත්‍රික වඩු කර්මාන්ත ශිල්පීය අභ්‍යාස ආයතනය - බිබිලදෙනිය

බිබිලදෙනිය - උඩුබද්දාව

07

යාන්ත්‍රික වඩු කර්මාන්ත ශිල්පීය අභ්‍යාස ආයතනය - බණ්ඩාරකොස්වත්ත

බණ්ඩාරකොස්වත්ත - හෙට්ටිපොල

08

යාන්ත්‍රික වඩු කර්මාන්ත ශිල්පීය අභ්‍යාස ආයතනය - යාපහුව

යාපහුව - මහව

09

යාන්ත්‍රික වඩු කර්මාන්ත ශිල්පීය අභ්‍යාස ආයතනය - කුඹුක්ගැටේ

කුඹුක්ගැටේ - කුඹුක්ගැටේ

10

යාන්ත්‍රික වඩු කර්මාන්ත ශිල්පීය අභ්‍යාස ආයතනය - රිදීගම

රිදීගම - රිදීගම

11

යාන්ත්‍රික වඩු කර්මාන්ත ශිල්පීය අභ්‍යාස ආයතනය - සාලියවැව

සාලියවැව හන්දිය - සාලියවැව

12

යාන්ත්‍රික වඩු කර්මාන්ත ශිල්පීය අභ්‍යාස ආයතනය - හලාවත

පුත්තලම් පාර - හලාවත

13

යාන්ත්‍රික වඩු කර්මාන්ත ශිල්පීය අභ්‍යාස ආයතනය - මොරකැලේ

මොරකැලේ - ඉහල කොට්ටාරමුල්ල

14

යාන්ත්‍රික වඩු කර්මාන්ත ශිල්පීය අභ්‍යාස ආයතනය - බෝංගමුව

බෝංගමුව - ගිරාතලාන - මීගලෑව

 

වඩු කර්මාන්ත පුහුණුව තුලින් ආධුනිකයා අත්කරගනු ලබන නිපුණතා

 

 • ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය

 

 • ඇස්තමේන්තු හා සැලසුම් සකස් කිරීම

 

 • ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදී වඩු කර්මාන්ත ශ්‍රේණියට අදාල වැඩ කොටස් ඉගැන්වීම

 

a. දොර

b. උළුවහු

c. ජනේල

d. වඩිම්බු

e. සිවිලින්

f. වහල

g. පිනිෂිං වහල

 

 • වර්ණ සංයෝග අනුපාත හා ඔප දැමීම අතින් හා ස්ප්‍රේ කිරීම මගින්

 

 • වඩු කර්මාන්තයේදී භාවිතා කරන නඩත්තුව පිළිබද පුහුණුව ලබා දීම

 

 • විවිධ නිර්මානාත්මක වැඩ සදහා ශ්‍රේණිගත ක්‍රම අනුව දැව තෝරා ගැනීම හා පදම් කිරිමේ ක්‍රම උපයෝගි කරගන්නා ආකාරය පිළිබද තාක්ෂණය ලබා දීම

 

 • නිෂ්පාදනය සදහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය තෝරාගැනීම පිළිබද දැනුම ලබාදීම

 

පුහුණු කාල සීමාව තුළ පුහුණු ලාභීන්ට ලබාදෙන වරප්‍රසාද සහ පහසුකම්

 • මාසිකව රු.3000.00 දීමනාව
 • මාසික වාර ප්‍රවේශ පත්‍රයෙන් 2/3 ක මුදලක් ලබා දීම
 • පුහුණු කාලය තුල පුහුණුවට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය නොමිලේ සැපයීම
 • මාස තුනක් ඉක්මවීමෙන් පසු අලෙවියට සුදුසු භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයෙන් වැඩ කුලියක් ගෙවීම

a. වඩු කර්මාන්ත අංශය - වැඩ කුලියෙන් 80%

b. ලුහු කර්මාන්ත අංශය - වැඩ කුලියෙන් 80%

c. මැටි අංශය - නිෂ්පාදන වටිනාකමින් 50%

d. කොහු අංශය - නිෂ්පාදන වටිනාකමින් 50%