පුහුණු කාල සීමාව - අවුරුදු 01

මැටි පුහුණු මධ්‍යස්ථාන

 

අනු අංකය.

මධ්‍යස්ථානයේ  නම

ලිපිනය

01.

මැටි කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - වළකුඹුර(ග්ලේස් හා රතු මැටි)

වළකුඹුර -අලව්ව

02.

මැටි කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - උදාරගම (රතු මැටි)

උදාරගම - මාවතගම

03.

මැටි කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය-

දංවැල්ල (රතු මැටි)

මීගමු පාර - ගෙපල්ලව-උහුමීය

04.

මැටි කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - කිරිමැටියාන (රතු මැටි)

කිරිමැටියාන-ලුණුවිල

 

මැටි කර්මාන්ත පුහුණුව තුලින් ආධුනිකයා අත්කරගනු ලබන නිපුණතා


 • මැටි විශ්ලේෂණය කරන ආකාරය
 • මැටි නිධි පිහිටි ස්ථාන අනුව මැටි වර්ගීකරණය කරනු ලබන ආකාරය
 • මැටිවල භෞතික හා රසායනික ගුණ
 • මැටි පදම් කරගන්නා ආකාරය
 • මැටි භාණ්ඩ නිර්මාණය කිරීමේ ක්‍රම යටතේ

a. මැටි දරණු භාවිතය

b. මැටි තහඩු භාවිතය

c. සකපෝරු භාවිතය

d. අච්චු භාවිතය

e. ඇඹීම

 • මැටි භාණ්ඩ අලංකාර කිරීම යටතේ

a. ඔපවත් ආලේපන නිර්මාණය

b. ඔපවත් ආලේපන භාණ්ඩ මත තැවරීම

 • භාණ්ඩ පිලිස්සීම යටතේ

a. භාණ්ඩ පවනේ වේලීම

b. භාණ්ඩ පෝරණුවේ ඇසුරුම

c. පෝරණුවේ භාණ්ඩ වේලීම

d. මුලික පිළිස්සීම

e. දිස්න පිළිස්සීම

 • පෝරණු වර්ග

a. සාම්ප්‍රදායික පෝරණුව

b. යටිදහර පෝරණුව

c. උඩුදහර පෝරණුව

d. විදුලි පෝරණුව

පුහුණු කාල සීමාව තුළ පුහුණු ලාභීන්ට ලබාදෙන වරප්‍රසාද සහ පහසුකම්

 • මාසිකව රු.8000.00 දීමනාව
 • මාසික වාර ප්‍රවේශ පත්‍රයෙන් 2/3 ක මුදලක් ලබා දීම
 • පුහුණු කාලය තුල පුහුණුවට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය නොමිලේ සැපයීම
 • මාස තුනක් ඉක්මවීමෙන් පසු අලෙවියට සුදුසු භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයෙන් වැඩ කුලියක් ගෙවීම

a. වඩු කර්මාන්ත අංශය - වැඩ කුලියෙන් 80%

b. ලුහු කර්මාන්ත අංශය - වැඩ කුලියෙන් 80%

c. මැටි අංශය - නිෂ්පාදන වටිනාකමින් 50%

d. කොහු අංශය - නිෂ්පාදන වටිනාකමින් 50%