පුහුණු කාල සීමාව - මාස 06


කොහු පුහුණු මධ්‍යස්ථාන

අනු අංකය

මධ්‍යස්ථානයේ නම

ලිපිනය

01

කොහු කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය -හෙට්ටිරිප්පුව

හෙට්ටිරිප්පුව - ගෝනවිල

02

කොහු කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - මැල්ලවලාන

මැල්ලවලාන - බෝපිටිය

03

කොහු කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය- යක්කන්නැහැර

යක්කන්නැහැර - දීකිරිකෑව - මැටියගනේ

04

කොහු කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය -රත්මලේ

රත්මලේ - ඊතණවත්ත

05

කොහු කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - කෝන්කදවල

කෝන්කදවල - වීරපොකුණ

06

කොහු කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - කැබිලිත්තාවල

කැබිලිත්තාවල - පොල්ගහවෙල

07

කොහු කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය- බුජ්ජොමුව

බුජ්ජොමුව - අලව්ව

08

කොහු කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය- සාලියවැව

සාලියවැව හන්දිය,සාලියවැව

09

කොහු කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය- කුඹුක්ගැටේ

කුඹුක්ගැටේ,කුඹුක්ගැටේ

10

කොහු කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය- දිසා කුඹුර

දිසා කුඹුර හන්දිය,මැල්සිරිපුර

11

කොහු කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය- පැරකුම්පුර

පැරකුම්පුර හන්දිය,පැරකුම්පුර

12

කොහු කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය -පරගම්මන

පරගම්මන - යක්විල

13

කොහු කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය- මොරගොල්ල

මොරගොල්ල - නාගොල්ලාගම

14

කොහු කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - රිදීගම

රිදීගම - රිදීගම

කොහු කර්මාන්ත පුහුණුව තුලින් ආධුනිකයා අත්කරගනු ලබන නිපුණතා

  • කොහු වර්ග හදුනා ගැනීම

a. බ්‍රිස්ටල් කොහු

b. ඕමැට්ට කොහු

c. බැලස් කොහු

d. මිශ්‍ර කොහු

e. සුදු කොහු

f. පෙට්ටි දැල්ල

  • අවශ්‍ය යන්ත්‍ර උපකරණ හදුනා ගැනීම

a. ලණු අඹරන යන්ත්‍රය

b. කොහු නෙලන යන්ත්‍රය

c. ටුවයින් යන්ත්‍රය

d. D1 යන්ත්‍රය

e. ක්‍රිල් පාපිසි යන්ත්‍රය

f. කොරිඩෝ පාපිසි යන්ත්‍ර

  • කොහු වලින් නිෂ්පාදන භාණ්ඩ හදුනා ගැනීම

a. ලණු නිෂ්පාදනය

b. කඹ නිෂ්පාදනය

c. සරල චේන් පාපිසි නිෂ්පාදනය

d. විසිතුරු බිත්ති සැරසිලි හා විසිතුරු භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය

e. මුසුන් නිෂ්පාදනය

f. මෙට්ට නිෂ්පාදනය

  • කොහු භාණ්ඩ නිර්මාණය කිරීම

a. බෝඩ් මත නිර්මාණය කිරීම

b. රාමු මත නිර්මාණය කිරීම

c. කම්බි කූරු මත නිර්මාණය කිරීම

d. අච්චු මත නිර්මාණය කිරීම

  • කොහු භාණ්ඩ අලංකාර කිරීම යටතේ

a. විරංජනය කිරීමෙන් පසු ලණු වර්ණ ගැන්වීම

b. වියමන් රටා ඇතිව භාණ්ඩ නිර්මාණය කිරීම

පුහුණු කාල සීමාව තුළ පුහුණු ලාභීන්ට ලබාදෙන වරප්‍රසාද සහ පහසුකම්

  • මාසිකව රු.3000.00 දීමනාව
  • මාසික වාර ප්‍රවේශ පත්‍රයෙන් 2/3 ක මුදලක් ලබා දීම
  • පුහුණු කාලය තුල පුහුණුවට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය නොමිලේ සැපයීම
  • මාස තුනක් ඉක්මවීමෙන් පසු අලෙවියට සුදුසු භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයෙන් වැඩ කුලියක් ගෙවීම

a. වඩු කර්මාන්ත අංශය - වැඩ කුලියෙන් 80%

b. ලුහු කර්මාන්ත අංශය - වැඩ කුලියෙන් 80%

c. මැටි අංශය - නිෂ්පාදන වටිනාකමින් 50%

d. කොහු අංශය - නිෂ්පාදන වටිනාකමින් 50%