பயிற்சிக் காலம் – 01 வருடம்


 

நார் கைத்தொழில் பயிற்சியினால் பயிற்சியாளர்கள் பெற்றுக் கொள்ளும் தேர்ச்சி

  • துளையிட்டு உருவம் செதுக்குதல்
  • அரைகுறையான உருவங்களை உருவாக்குதல்
  • அழகிய பொருட்களை உருவாக்குதல்
  • மெருகூட்டல்

 

  • மரவேலைப்பாடு பற்றிய சரித்திரத்தினை அறிமுகப்படுத்தல்

 

· உபயோகப்படுத்தப்படும் மரத்தின் வகையினை அறிமுகப்படுத்தல்

· மரங்களின் தன்மையை அறிமுகப்படுத்தல்

· மரங்களுக்கு நுல் இடும் முறை

· மரங்களின் மென்மையையும் கரடுமுரடு தன்மையையும் அறிமுகப்படுத்தல்

பயிற்சிக் கால எல்லையினுள் பயிலுனர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கப்படும் வரப்பிரசாதமும் வசதிகளும்.

  • மாதாந்தம் 3000.00 ரூபா கொடுப்பனவு
  • மாதாந்த கடவுச்சீட்டில் 2/3 தொகையினை பெற்றுக் கொடுத்தல்
  • பயிற்சிக் காலத்தினுள் பயிற்சிக்கு தேவையான மூலப் பொருட்களை இலவசமாக பெற்றுக் கொடுத்தல்
  • 3 மாதத்தின் பின் விற்பனைக்குத் தகுந்த பொருள் உற்பத்தியில் கூலியினை செலுத்துதல்

a. தச்சுத் தொழிற் பிரிவு கூலியின் 80%

b. சிறு தொழிற் பிரிவு கூலியின் 80%

c. களிமண் பிரிவு கூலியின் 50%

d. தும்பு பிரிவு கூலியின் 50%