පුහුණු කාල සීමාව - අවුරුදු 01 කි

පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - ලී කැටයම් කර්මාන්ත අංශය,ජනකලා කේන්ද්‍රය,නුවර පාර,කුරුණෑගල

ලී කැටයම් කර්මාන්ත අංශයේ පුහුණුව තුලින් ආධුනිකයා අත්කරගනු ලබන නිපුණතා

 

  • ලී කැටයම් සහිත භාණ්ඩයක් නිර්මාණය කිරීම

 

a. ලියවැල් කැටයම් කිරීම

b. මුර්ති නිර්මාණය

c. පසාරු කැටයම් අංශය

d. අර්ධ මුර්ති නිර්මාණය

e. විසිතුරු භාණ්ඩ නිර්මාණය කිරීම

f. ඔප දැමීම

 

  • ලී කැටයම් පිළිබදව ඓතිහාසික පදනම හදුන්වා දීම

 

a. යොදා ගන්නා දැව වර්ග හදුන්වා දීම

b. දැවවල ස්වරූපය හදුන්වා දීම

c. දැව වලට නුල් යෙදීමේ ක්‍රමය

d. දැවවල මෘදු බව හා දැඩිබව හදුන්වා දීම

 

  • ආයුධ හා උපකරණ හදුන්වා දීම

 

a. ආයුධ මුවහත් කිරීමේ ක්‍රම හදුන්වා දීම

b. ආයුධ පරිහරණය කරන ආකාරය හදුන්වා දීම

c. යන්ත්‍ර හා උපකරණ හදුන්වා දීම

d. යන්ත්‍ර ක්‍රියාවලිය හදුන්වා දීම

e. යන්ත්‍ර භාවිතයේදී දැව සවිකරන ආකාරය

f. යන්ත්‍ර ක්‍රියා කිරිමේ පුහුණුව

පුහුණු කාල සීමාව තුළ පුහුණු ලාභීන්ට ලබාදෙන වරප්‍රසාද සහ පහසුකම්

 

  • මාසිකව රු.3000.00 දීමනාව

 

  • මාසික වාර ප්‍රවේශ පත්‍රයෙන් 2/3 ක මුදලක් ලබා දීම

 

  • පුහුණු කාලය තුල පුහුණුවට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය නොමිලේ සැපයීම

 

  • මාස තුනක් ඉක්මවීමෙන් පසු අලෙවියට සුදුසු භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයෙන් වැඩ කුලියක් ගෙවීම

 

a. වඩු කර්මාන්ත අංශය - වැඩ කුලියෙන් 80%

b. ලුහු කර්මාන්ත අංශය - වැඩ කුලියෙන් 80%

මැටි අංශය - නිෂ්පාදන වටිනාකමින් 50%

කොහු අංශය - නිෂ්පාදන වටිනාකමින් 50%