පුහුණු කාල සීමාව - අවුරුදු 01 කි

පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - පිත්තල කර්මාන්ත අංශය,ජනකලා කේන්ද්‍රය,නුවර පාර,කුරුණෑගල

පිත්තල කර්මාන්ත කර්මාන්ත අංශයේ පුහුණුව තුලින් ආධුනිකයා අත්කරගනු ලබන නිපුණතා

 

 • පිත්තල කැටයම් කර්මාන්තය හැදින්වීම

 

 • මුලික සටහන් ක්‍රමය හැදින්වීමේ වචන

 

 • පළාපෙති

 

 • ලියවැල

 

 • අන්නාසි මල

 

 • හංස පූට්ටුව

 

 • නාරිලතා

 

 • ඇත්රුව ඉදිරි පෙනුම

 

 • නිෂ්පාදන සදහා පිත්තල තහඩු හදුනා ගැනීම

 

 • උපකරණ භාවිතය

 

 • v පෑස්සුම් ශිල්ප ක්‍රම

 

පුහුණු කාල සීමාව තුළ පුහුණු ලාභීන්ට ලබාදෙන වරප්‍රසාද සහ පහසුකම්

 

 • මාසිකව රු.3000.00 දීමනාව

 

 • මාසික වාර ප්‍රවේශ පත්‍රයෙන් 2/3 ක මුදලක් ලබා දීම

 

 • පුහුණු කාලය තුල පුහුණුවට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය නොමිලේ සැපයීම

 

 • මාස තුනක් ඉක්මවීමෙන් පසු අලෙවියට සුදුසු භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයෙන් වැඩ කුලියක් ගෙවීම

 

a. වඩු කර්මාන්ත අංශය - වැඩ කුලියෙන් 80%

b. ලුහු කර්මාන්ත අංශය - වැඩ කුලියෙන් 80%

c. මැටි අංශය - නිෂ්පාදන වටිනාකමින් 50%

d. කොහු අංශය - නිෂ්පාදන වටිනාකමින් 50%