පුහුණු කාල සීමාව - අවුරුදු 01 කි

පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - හණ කර්මාන්ත අංශය,ජනකලා කේන්ද්‍රය,නුවර පාර,කුරුණෑගල

හණ කර්මාන්ත  අංශයේ පුහුණුව තුලින් ආධුනිකයා අත්කරගනු ලබන නිපුණතා

 

  • මුලික පුහුණුව

 

a. පාඨමාලාව හදුන්වා දීම

b. අමුද්‍රව්‍ය හදුන්වා දීම

c. උපකරණ හදුන්වා දීම

d. න්‍යායාත්මක දැනුම

 

  • ප්‍රායෝගික පුහුණුව

 

a. පත්තම් රටාව

b. විෂයගත විවීම් පුහුණු කිරීම

c. විවිධ මෝස්තර

 

  • කෙදි වර්ග හදුන්වා දීම

 

a. හණ කෙදි

b. කෙසෙල් කෙදි

c. අලු හණ කෙදි

පුහුණු කාල සීමාව තුළ පුහුණු ලාභීන්ට ලබාදෙන වරප්‍රසාද සහ පහසුකම්

 

  • මාසිකව රු.3000.00 දීමනාව

 

  • මාසික වාර ප්‍රවේශ පත්‍රයෙන් 2/3 ක මුදලක් ලබා දීම

 

  • පුහුණු කාලය තුල පුහුණුවට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය නොමිලේ සැපයීම

 

  • මාස තුනක් ඉක්මවීමෙන් පසු අලෙවියට සුදුසු භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයෙන් වැඩ කුලියක් ගෙවීම

 

a. වඩු කර්මාන්ත අංශය - වැඩ කුලියෙන් 80%

b. ලුහු කර්මාන්ත අංශය - වැඩ කුලියෙන් 80%

c. මැටි අංශය - නිෂ්පාදන වටිනාකමින් 50%

d. කොහු අංශය - නිෂ්පාදන වටිනාකමින් 50%