பயிற்சிக் காலம் – 01 வருடம்

நார் பிரிவில் பயிற்சி பெறும் பயிற்சியாளர்கள் பெற்றுக் கொள்ளும் தேர்ச்சி

  • ஆரம்ப பயிற்சி

a. செயலமர்வினை அறிமுகப்படுத்தல்

b. மூலப் பொருட்களை அறிமுகப்படுத்தல்

c. உபகரணங்களை அறிமுகப்படுத்தல்

d. சட்டரீதியான அறிவு

  • நடைமுறைப் பயிற்சி

a. துடுப்பு முறை

b. விடயத்துடனான நெய்தலினை பயிற்றுவித்தல்

c. பலதரப்பட்ட அலங்காரம்

  • நார் வகைகளை அறிமுகப்படுத்தல்

a. சணல் நார்

b. வாழை நார்

c. சாம்பல் சணல் நார்

பயிற்சிக் கால எல்லையினுள் பயிலுனர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கப்படும் வரப்பிரசாதமும் வசதிகளும்.

 

  • மாதாந்தம் 3000.00 ரூபா கொடுப்பனவு

 

  • மாதாந்த கடவுச்சீட்டில் 2/3 தொகையினை பெற்றுக் கொடுத்தல்

 

  • பயிற்சிக் காலத்தினுள் பயிற்சிக்கு தேவையான மூலப் பொருட்களை இலவசமாக பெற்றுக் கொடுத்தல்

 

  • 3 மாதத்தின் பின் விற்பனைக்குத் தகுந்த பொருள் உற்பத்தியில் கூலியினை செலுத்துதல்

 

a. தச்சுத் தொழிற் பிரிவு கூலியின் 80%

b. சிறு தொழிற் பிரிவு கூலியின் 80%

c. களிமண் பிரிவு கூலியின் 50%

d. தும்பு பிரிவு கூலியின் 50%