පුහුණු කාල සීමාව - අවුරුදු 01 කි

පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - වේවැල් කර්මාන්ත අංශය,ජනකලා කේන්ද්‍රය,නුවර පාර,කුරුණෑගල

වේවැල් කර්මාන්ත පුහුණුව තුලින් ආධුනිකයා අත්කරගනු ලබන නිපුණතා

 

  • න්‍යායාත්මක පුහුණුව

 

a. වේවැල් කර්මාන්තය හදුන්වා දීම

b. වේවැල් වර්ග හදුන්වා දීම

c. උපකරණ හදුන්වා දීම

d. වේවැල් සුද්ධ කිරීම

e. වේවැල් පෙගවීම

f. වේවැල් ඉරා ගැනීම

g. වේවැල් මැදීම

h. වේවැල් කැපීම

 

  • ප්‍රායෝගික පුහුණුව

 

a. සරල භාණ්ඩ පුහුණුව

b. මල් කූඩය

c. එළවළු කූඩය

d. කඩදාසි කූඩය

e. කෑම වැසුම

f. කේක් වැසුම

g. තොප්පිය

h. ඇන්තූරියම් මල් තූඩය

i. ඉදි ආප්ප තට්ටු

j. බන්දේසිය

පුහුණු කාල සීමාව තුළ පුහුණු ලාභීන්ට ලබාදෙන වරප්‍රසාද සහ පහසුකම්

 

  • මාසිකව රු.3000.00 දීමනාව

 

  • මාසික වාර ප්‍රවේශ පත්‍රයෙන් 2/3 ක මුදලක් ලබා දීම

 

  • පුහුණු කාලය තුල පුහුණුවට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය නොමිලේ සැපයීම

 

  • මාස තුනක් ඉක්මවීමෙන් පසු අලෙවියට සුදුසු භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයෙන් වැඩ කුලියක් ගෙවීම

 

a. වඩු කර්මාන්ත අංශය - වැඩ කුලියෙන් 80%

b. ලුහු කර්මාන්ත අංශය - වැඩ කුලියෙන් 80%

c. මැටි අංශය - නිෂ්පාදන වටිනාකමින් 50%

d. කොහු අංශය - නිෂ්පාදන වටිනාකමින් 50%