பயிற்சிக் காலம் 1 வருடம்

பிரம்பு கைத்தொழில் பயிற்சியினால் பயிற்சியாளர்கள் பெற்றுக் கொள்ளும் தேர்ச்சி

  • சட்டரீதியான பயிற்சி

a. பிரம்பு கைத்தொழிலினை அறிமுகப்படுத்தல்

b. பிரம்பு வகைகளை அறிமுகப்படுத்தல்

c. உபகரணங்களை அறிமுகப்படுத்தல்

d. பிரம்புகளை சுத்தம் செய்தல்

e. பிரம்புகளை ஊரவிடல்

f. பிரம்புகளை கிழித்தல்

g. பிரம்புகளை மெருகூட்டல்

h. பிரம்புகளை வெட்டுதல்

  • செயல்மு​றை பயிற்சி

a. இலகு பொருட்களை கொண்டு பயிற்றுவித்தல் முறை

b. பூ கூடை

c. மரக்கறி கடை

d. கடதாசி கூடை

e. சாப்பாடுகளை மூடும் கூடை

f. கேக் மூடும் கூடை

g. தொப்பி

h. எந்துாரியம் பூ கூடை

i. இடியாப்ப தட்டு

j. தட்டம்

பயிற்சிக் கால எல்லையினுள் பயிலுனர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கப்படும் வரப்பிரசாதமும் வசதிகளும்.

  • மாதாந்தம் 3000.00 ரூபா கொடுப்பனவு

 

  • மாதாந்த கடவுச்சீட்டில் 2/3 தொகையினை பெற்றுக் கொடுத்தல்

 

  • பயிற்சிக் காலத்தினுள் பயிற்சிக்கு தேவையான மூலப் பொருட்களை இலவசமாக பெற்றுக் கொடுத்தல்

 

  • 3 மாதத்தின் பின் விற்பனைக்குத் தகுந்த பொருள் உற்பத்தியில் கூலியினை செலுத்துதல்

a. தச்சுத் தொழிற் பிரிவு கூலியின் 80%

b. சிறு தொழிற் பிரிவு கூலியின் 80%

c. களிமண் பிரிவு கூலியின் 50%

d. தும்பு பிரிவு கூலியின் 50%