பயிற்சிக் காலம் 1 வருடம்

பீரலு ரேந்த பயிற்சியினால் பயிற்சியாளர்கள் பெற்றுக் கொள்ளும் தேர்ச்சி

  • சட்டரீதியான பயிற்சி

  • செயல்மு​றைப் பயிற்சி

a. இலகு பின்னல் மு​றை

b. விடயத்துடனான பின்னலும் செயல்மு​றையும்

c. பலதரப்பட்ட வடிவமைப்பு

d. மரபு முறை பின்னலும் வடிவமைப்பு நிர்மானமும்

பயிற்சிக் கால எல்லையினுள் பயிலுனர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கப்படும் வரப்பிரசாதமும் வசதிகளும்.

  • மாதாந்தம் 3000.00 ரூபா கொடுப்பனவு
  • மாதாந்த கடவுச்சீட்டில் 2/3 தொகையினை பெற்றுக் கொடுத்தல்
  • பயிற்சிக் காலத்தினுள் பயிற்சிக்கு தேவையான மூலப் பொருட்களை இலவசமாக பெற்றுக் கொடுத்தல்
  • 3 மாதத்தின் பின் விற்பனைக்குத் தகுந்த பொருள் உற்பத்தியில் கூலியினை செலுத்துதல்

a. தச்சுத் தொழிற் பிரிவு கூலியின் 80%

b. சிறு தொழிற் பிரிவு கூலியின் 80%

c. களிமண் பிரிவு கூலியின் 50%

d. தும்பு பிரிவு கூலியின் 50%