පුහුණු කාල සීමාව - අවුරුදු 01 කි

පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - බීරළු රේන්ද අංශය,ජනකලා කේන්ද්‍රය,නුවර පාර,කුරුණෑගල

බීරළු රේන්ද කර්මාන්ත පුහුණුව තුලින් ආධුනිකයා අත්කරගනු ලබන නිපුණතා

 

  • න්‍යායාත්මක පුහුණුව

 

  • ප්‍රායෝගික පුහුණුව

 

a. සරල ගෙතීමේ ක්‍රම

b. විෂයගත ගෙතීම් හා හුරුව

c. විවිධ මෝස්තර

d. පාරම්පරික ගෙතීම් ක්‍රම හා මෝස්තර නිර්මාණය

පුහුණු කාල සීමාව තුළ පුහුණු ලාභීන්ට ලබාදෙන වරප්‍රසාද සහ පහසුකම්

 

  • මාසිකව රු.3000.00 දීමනාව

 

  • මාසික වාර ප්‍රවේශ පත්‍රයෙන් 2/3 ක මුදලක් ලබා දීම

 

  • පුහුණු කාලය තුල පුහුණුවට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය නොමිලේ සැපයීම

 

  • මාස තුනක් ඉක්මවීමෙන් පසු අලෙවියට සුදුසු භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයෙන් වැඩ කුලියක් ගෙවීම

 

a. වඩු කර්මාන්ත අංශය - වැඩ කුලියෙන් 80%

b. ලුහු කර්මාන්ත අංශය - වැඩ කුලියෙන් 80%

c. මැටි අංශය - නිෂ්පාදන වටිනාකමින් 50%

d. කොහු අංශය - නිෂ්පාදන වටිනාකමින් 50%