01. ලාක්ෂා අංශය

02. බීරළු රේන්ද අංශය

03. වේවැල් අංශය

04. පිත්තල අංශය

05. හණ අංශය

06. ලී කැටයම් අංශය