1. உலோகப்பூச்சினால் பொருட்களை தயாரிக்கும் பிரிவு

2. பீரலு ரேந்த பிரிவு

3. பிரம்பு பிரிவு

4. பித்தளை பிரிவு

5. நார் பிரிவு

6.மரவேலைப்பாடு பிரிவு