ගරු විෂයභාර අමාත්‍යතුමා

ගරු විෂයභාර පළාත් අමාත්‍ය

ගුණදාස දෙහිගම මැතිතුමා

 

පළාත් අධ්‍යක්ෂ

පී.ජේ.ආර්.ඒ.ඩබ්ලිව්.සී.රණසිංහ මහතා

 

දැක්ම

තත්වයෙන් උසස් වෙළදපල ආකර්ෂණීය වු කුඩා කර්මාන්ත නිමැයුම්

මෙහෙවර

කුඩා කර්මාන්ත සදහා මූල්‍ය ‍භෞතික හා තාක්ෂණික සහය ලබා දෙමින් තිරසාර ප්‍රවර්ධනය තුලින් වයඹ ජනතාවගේ ජීවන තත්වය සමානව හා සාධාරණව නංවාලීම

 

 

කුඩා කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව

පළමු මහළ, පළාත් කාර්යාල සංකීර්ණය, කුරුණෑගල.

 

0094 37-2222719.

0094 37-2222297.

Logo

(Department of Small Industries)

NWP

Sri Lanka Map

North Western Province